Algemene Voorwaarden

1.1
In de Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven wordt verstaan:

A Bezoeker
degene die een toegangskaart voor het Tibetan Healing Festival koopt;

B Medewerker
Degene(n) die hun product(en) of dienst(en) aanbieden op het Tibetan Healing Festival. Hieronder verstaan wij workshopgevers, standhouders, consultaanbieders, artiesten en vrijwilligers;

C Entreegelden
prijs van toegangskaarten, zonder inbegrip van eventuele extra kosten;

D Evenement
Tibetan Healing Festival

E Locatie
locatie waar het evenement plaats vindt:
Museum of Contemporary Tibetan Art in het Rensenpark in Emmen

F Organisator
Museum of Contemporary Tibetan Art

G Overeenkomst
de betreffende overeenkomst tussen de organisator en de bezoeker tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met het evenement
de betreffende overeenkomst tussen de organisator en medewerkers;

H Toegangskaart
het toegangsbewijs tot het evenement;

I Website
de website van het Tibetan Healnig Festival: www.tibetanhealingfestival.nl

1.2
Doelstelling: Tibetan Healing Festival is een kleinschalig festival waar de bezoeker kan kennismaken met de Tibetaanse tradities zoals Lu Yong yoga, meditatie, gezond eten en meer. Alle bezoekers en medewerkers dragen op positieve wijze aan het succes van het festival.

1.3
Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met het Tibetan Healing Festival worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.

1.4
Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen kunt u zich derhalve wenden tot een rechter.

Informatie en speciale wensen

2.1
Alle informatie over het evenement en de beschikbaarheid van toegangskaarten daarvoor, die door de organisator aan de bezoeker wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen gedaan.

2.2
Deelname aan workshops is alleen op basis van beschikbaarheid. 

3.1
Betaling van de entreegelden en alle overige door de klant verschuldigde kosten wordt gedaan aan de organisator. Aanschaf van een toegangskaart is mogelijk door het kopen van een toegangskaart op Hipys.nl. Tevens kunnen op de dag zelf kaarten aan de balie van het festival worden gekocht tegen contante betaling. Mits er nog kaarten beschikbaar zijn.

3.2
De klant kan de overeenkomst niet annuleren.

3.3
Vanaf het moment dat de toegangskaart aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, heeft deze het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de toegangskaart. Alleen aanschaf en registratie via de website van hipsy garandeert de geldigheid van de toegangskaart.

3.4
Met de aankoop van de toegangskaart geeft de bezoeker aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid organisator. Eenmaal gekochte kaarten kunnen niet meer retour gedaan worden. Terugbetaling van de toegangskaarten zal dan ook niet gedaan worden.

4.1
De organisator is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de bezoeker en/of deelnemer lijdt en die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de organisator toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen de organisator is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed tot een maximum van € 500.

4.2
Deelname aan het Tibetan Healing Festival geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het festival, te weten medewerkers, vrijwilligers, bezoekers of toeleverende partijen.

4.3
Deelname aan de workshops is op eigen risico.

4.4
De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.

4.5
De bezoeker alsmede de medewerker is aansprakelijk voor door hem/haar veroorzaakte schade aan tenten en/of apparatuur.

Overmacht

5.1
In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of   afzegging   van   de   spreker(s),   stakingen,   brand,   slechte   weersomstandigheden,   redenen van veiligheid, epidemieën et cetera heeft de organisator het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

5.2
Indien   het   evenement   als   gevolg   van   of   in   verband   met   overmacht   door   de organisator   wordt   geannuleerd voordat het is begonnen , zal de organisator uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op de toegangskaart, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via de website heeft betaald.

5.3

Toegangskaarten zijn te koop via de website Hipsy.nl of aan de balie

5.4
Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is begonnen, zal de organisator slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op de toegangskaart, of bij gebreke daarvan de vergoeding welke de bezoeker via de website heeft betaald. Overige schade zal niet worden vergoed.

5.5.

Het Tibetan Healing Festival houdt zich tijdens het festival aan de op dat moment geldende coronamaatregelen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je voor je aanwezigheid op het festival vooraf zou moeten testen of anderszins. Wanneer je de coronamaatregelen om welke reden niet op wil volgen, wordt je kaart niet vergoed. Echter, wanneer het door coronamaatregelen onmogelijk blijkt om het festival door te laten gaan, zullen we dat zo snel mogelijk laten weten aan de deelnemers. In dat geval wordt je kaart vergoed en/of doorgeschoven naar de volgende editie.

Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties

6.1
Publicaties over het Tibetan Healing Festival zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers en medewerkers van Het Tibetan Healing Festival. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming kan niets van het werk gekopieerd en/of aan derden te beschikking worden gesteld.

Privacy

7.1
Persoonlijke gegevens van bezoekers en medewerkers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het Tibetan Healing Festival

7.2
Tijdens het Tibetan Healing Festival kunnen foto’s of video’s worden gemaakt die voor publicatie worden gebruikt. Door deel te nemen aan het Tibetan Healing Festival geeft de bezoeker en medewerker aan hier geen bezwaar tegen te maken. Bij bezwaar graag vooraf schriftelijk (per mail) kenbaar maken aan de organisatie.

7.3
De bezoeker en medewerker zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisator, de locatie, de brandweer en andere bevoegden.

Aanvullende bepalingen

8.1
Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen.

8.3
Deze Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op de website van het Tibetan Healing Festival.